Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων τμήματος Βρεφονηπιοκομίας  

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 523, ΦΕΚ 203/24-12-91 τεύχος Α')

"Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων, καθώς και Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

1. Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από 2 μηνών μέχρι εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο.

2. 'Ιδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή Παιδικών Σταθμών.

3. 'Ασκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους, από την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωμάτων.