Πρακτική Άσκηση        

Οι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του ERASMUS ή άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του. Στα μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.
Τα θέματα της πρακτικής άσκησης συντονίζονται από μια πενταμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δυο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών.
Η επιτροπή μεριμνά:

Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει άσκηση στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση – δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μια ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να ασχοληθεί. Η επιτροπή  πρακτικής άσκησης κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις.